Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

23/04/2020, 02:24:32

Trường hợp của chị Vũ Thị Thu Thủy: Tôi đang lập dự toán để thuê tư vấn thực hiện định giá đất đối với một khu đất có 20 thửa đất. Trong đó có 13 thửa đất có nhiều đặc điểm tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất. Sau đây là cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau.

Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

Tôi có tham khảo Mục 3 thuộc phần Ghi chú của Phần III Thông tư 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin hỏi, tôi xác định hệ số K như dưới đây có đúng không?

K = 1,3 + (20-2) x 0,02 (khu đất có 2 thửa đất thì nhân hệ số K = 1,3; đối với khu đất có trên 2 thửa đất thì được bổ sung hệ số 0,02 cho mỗi 1 thửa đất tăng thêm).

Trả lời trường hợp trên: 

Về thắc mắc của bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Tại Điểm a, Khoản 3 phần Ghi chú thuộc Phần III Thông tư 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có nêu quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất:

“3. Trường hợp khu đất cần định giá có diện tích lớn, trong đó có nhiều thửa đất thì việc tính mức thực hiện như sau:

  1. a) Đối với mục 2 và mục 3 của Bảng 14.

– Đối với trường hợp thửa đất có đặc điểm tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất thì chỉ tính mức đối với 1 thửa đất. Với khu đất có 2 thửa đất thì nhân với hệ số K = 1,3; đối với khu đất có trên 2 thửa đất thì được bổ sung hệ số 0,02 cho mỗi 1 thửa đất tăng thêm;

– Với trường hợp các thửa đất khác nhau về các đặc điểm nêu trên thì tính mức riêng cho các thửa đất”.

Đối chiếu quy định trên với trường hợp chị Thủy hỏi, khu đất có 20 thửa đất (trong đó có 13 thửa đất có đặc điểm tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất) thì việc tính mức đối với các thửa đất này là tương tự nhau, với hệ số K bằng 1,3 cộng với (13-2) thửa nhân với 0,02.

Cụ thể, 13 thửa đất trên sẽ được tính mức K = 1,3 + (13-2) x 0,02 = 1,52.

Với 7 thửa đất còn lại phải áp dụng tính mức riêng cho từng thửa.